Ereğli’de çok uygun fiyata arsalar satışa sunulacak! İşte bedelleri ve tüm detayları


İhaleyle uygun fiyata arsa satışları devam ediyor. Konya‘nın Ereğli ilçesinde Orhaniye Mahallesinde bulunan 15 adet arsa, ihale yoluyla Ereğli Belediye Başkanlığı tarafından satışa sunulacak. 2 Kasım 2023’te yapılacak ihale saat 14.00’te başlayacak.

İHALEYE İLİŞKİN DETAYLAR ŞU ŞEKİLDE:

EREĞLİ
BELEDİYE BAŞKANLIĞI

EREĞLİ BELEDİYESİNE AİT, ORHANİYE MAHALLESİNDE BULUNAN 15 ADET ARSAYA AİT SATIŞI İHALE İLAN METNİDİR.

MADDE 1- TAŞINMAZIN MAL SAHİBİ İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
1.1- Taşınmazın Mal Sahibi İdarenin;
a) Adı: Konya /Ereğli Belediyesi
b) Adresi: N.Kemal Mah. Anıt Cad. No:58 Ereğli / KONYA
c) Telefon numarası: (0 332) 713 15 18
d) Faks numarası: (0 332) 713 12 40
MADDE 2- İHALEYE İLİŞKİN BİLGİLER
2.1 İhale usulü: Mülkiyeti belediyemize ait, aşağıda tabloda gösterilen 15 adet arsa, 2886 Sayılı Devlet İhale yasasının 45.maddesi gereğince Açık Artırma Usulü ile satışı yapılacaktır. Şartname Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nden bedelsiz görülebilir.
2.2 İhalenin yapılacağı adres: Namık Kemal Mahallesi Anıt Cad. No:58 Ereğli / Konya adresinde bulunan belediye hizmet binasındaki Sevide Tavas Toplantı Salonu ve Kitaplığı

MADDE 3- İHALE EDİLECEK TAŞINMAZLARA AİT BİLGİLER ve İHALE TARİH VE SAATLERİ

ereglide-arsalar.jpg

MADDE 4- İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKEN BELGELER
İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır.
A) İstekli Gerçek Kişi İse:
1. Başvuru dilekçesi.
2. İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname fotokopisi.
3. İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair taahhütname.
4. İkametgâh İlmuhabiri (Nüfus Müdürlüğü e-devlet v.b yerlerden alınabilir)
5. Nüfus Cüzdan Fotokopisi veya Nüfus Cüzdan Sureti.
6. Şartname alındı makbuzu (200,00TL)
7. Geçici Teminat Bedel Makbuzu.
8. Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak borcu yoktur yazısı.
9. Vekâleten katılma durumunda noter onaylı vekâletname ile vekaleten katılan kişinin imza sirküsü
B) İstekli Tüzel Kişilik İse;
1. Başvuru dilekçesi.
2. Ticaret Odasından veya diğer resmi makamlardan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge.
3. Şirket adına girişimde bulunacak (ihaleye katılacak) kişi veya kişilerin şirketin yetkilisi
Olduğunu gösterir yetki belgesi ve ihaleye katılacak kişinin imza sirküsü.
4. İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname örneği,
5. İhaleye katılımlardan yasaklı olmadığına dair yazılı taahhütname.
6. Vergi Sicil Kaydı veya Vergi Levhası Fotokopisi.(E devlet, internet Vergi Dairesi vb..)
7. Şartname alındı makbuzu (200,00TL)
8. Geçici Teminat Bedel Makbuzu.
9. Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak borcu yoktur yazısı
10. Yurt dışında ikamet durumunda Türkiye’de tebligat için yazılı adres göstermesi
MADDE 5- İHALENİN İPTAL EDİLMESİNDE İDARENİN SERBESTLİĞİ
Belediye Encümeni, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29. Maddesi gereğince uygun bedelin oluşup oluşmadığı ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
MADDE 6- İhalenin yapılmaması veya sunulan miktarın belediye encümenince kabul görmemesi halinde 09/11/2023 tarihinde Perşembe günü aynı şartlarda, aynı yerde ve aynı saatte 2. defa ihale edilecektir. Açık teklif usulüyle ile yapılan ihalelerde istekli çıkmadığı, isteklilerin belgeleri veya son teklifleri uygun görülmediği taktirde, yeniden aynı usulle açılır veya idare yararı görüldüğü taktirde, ihalenin bitiş tarihinden itibaren 15 gün içinde, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 43 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen esaslar dahilinde pazarlıkta yaptırılabilir.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*